PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

Tlačová správa z konferencie

Otváracia konferencia projektu: „Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“

 

„Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“ je názov projektu, na ktorý košický odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. so svojimi partnermi - obcami Sirník a Hraň  získal grant z Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru, tzv. Nórskych fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 2 270 513 €. Rozhodujúcim donorom tohto grantu je Nórske Riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku a Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľov a krízové plánovanie Nórskeho kráľovstva. Spolu s ďalšími viac ako 400 tisíc eurami, poskytnutými predovšetkým  z vlastných zdrojov vodohospodárov, ale aj z rozpočtu spomínaných obcí sa už v najbližších dňoch začne na Zemplíne realizovať niekoľko nevyhnutných vodohospodárskych opatrení, ktoré znížia riziko povodní a súčasne zvýšia ochranu územia pred prípadným dlhotrvajúcim obdobím sucha.

Konštatovali to na dnešnej odbornej konferencii v Košiciach, ktorou za účasti zástupcov Úradu Vlády Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. i obidvoch obcí aj oficiálne odštartovali realizáciu spomínaného projektu.

Ako na konferencii zdôraznil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz aj tento projekt zapadá do rozsiahleho programu protipovodňových opatrení, ktoré v posledných troch rokoch po nástupe vlády Roberta Fica realizuje Slovenský vodohospodársky podnik za účinnej pomoci Ministerstva životného prostredia.

Za úrad vlády SR generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Ján Krak priblížil prítomným mechanizmus poskytovania grantov a vyjadril presvedčenie, že projekt bude úspešný a jeho výsledky budú prínosom pre obyvateľov tejto časti Zemplína.

V rámci projektu ZEMPPAS vodohospodári zrekonštruujú dve čerpacie stanice vnútorných vôd a vybudujú ďalšie dve mobilné jednotky čerpacích staníc. Obec Sirník vybuduje na svojom území nový vodozádržný systém s akumulačnou nádržou a obec Hraň, popri čerpacej stanici vnútorných vôd Slovenského vodohospodárskeho podniku si v rámci tohto projektu postaví pri pravobrežnej hrádzi potoka Trnávka aj ďalšiu menšiu prečerpávaciu stanicu vnútorných vôd, ktorá zabezpečí ochranu intravilánu obce.

Finančne najnáročnejšie budú však rekonštrukcie dvoch súčasných veľkokapacitných čerpacích staníc vnútorných vôd, ktoré spravuje a prevádzkuje Slovenský vodohospodársky podnik.

Je to čerpacia stanica Kamenná Moľva, ktorá zabezpečuje prečerpávanie vnútorných vôd do Ondavy a čerpacia stanica Ladislav, postavená nad sútokom Ondavy a Latorice, ktorá prečerpáva vnútorné vody ponad hrádzu zase do Latorice. Technologické zariadenie obidvoch týchto čerpacích staníc je už zastarané a mimoriadne poruchové, takže jeho výmena je prakticky nevyhnutná.

Vodohospodári však v rámci tohto projektu vybudujú aj zemné stanovištia pre ďalšie dve mobilné čerpacie stanice a to v obciach Borša a Viničky pri Bodrogu, pričom z finančných prostriedkov projektu sa zabezpečí aj dodávka obidvoch mobilných čerpacích staníc.

Konferencia predstavila prvú etapu, resp. oficiálny začiatok projektu, ktorý bol správcom programu – Úradom Vlády Slovenskej republiky - schválený 13.8.2014. Partneri Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ako hlavného prijímateľa projektu, teda obce Sirník a Hraň zabezpečia  všetky potrebné povolenia na realizáciu  ich podprojektov, ako je napríklad  majetkovoprávne vysporiadanie či poskytnutie všetkých dostupných technických informácií nevyhnutných na realizáciu projektu.

Protipovodňové  a vodozádržné opatrenia v rámci projektu ZEMPPAS, ktoré musia byť ukončené do apríla budúceho roka, bezpečným odvádzaním povodňových prietokov zabezpečia predovšetkým ochranu príslušného územia pozdĺž Ondavy, Latorice a Bodrogu, ale najmä ochranu tamojších obyvateľov a ich majetku.

 

Fotogaléria z konferencie:

tk zemppas

 

tk zemppas

 

tk zemppas

 

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran