PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

Podprojekt: Vodozádržný systém v obci Sirník

Zdôvodnenie potreby realizácie

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

Hlavným účelom stavby „Vodozádržného systému v obci Sirník“ je prirodzená akumulácia pritekajúcich povrchových vôd a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši retenčnú schopnosť daného územia. Z hľadiska urbanisticko – architektonického je uvedená rekonštrukcia úpravy koryta potokov inžinierska líniová stavba. V tomto prípade bez nároku na osobité požiadavky. Z hľadiska  stavebno- technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky. Navrhovaným riešením je vybudovanie dvoch retenčných nadrži v severovýchodnej časti  intravilánu obce Sirník, na rovinatom území s krovinatým porastom. Obe navrhované retenčné nádrže budú neprietočné s infiltráciou vôd do podložia, pri znižovaní hladiny vnútorných vôd v priestore pravostrannej údolnej nivy toku Ondava.

 

Pred zahájením výkopových prác sa odstráni ornica z  prístupovej komunikácie, plochy retenčných nádrži a dočasných skládok materialov. Zhrnutá ornica sa uloží na dočasnú skládku a použije sa na spätnú úpravu – rozprestretím a  zahumusvaním svahov retenčných nádrži. Po ukončení výstavby sa dočasne využivaná prístupová komunikácia, upraví do konštrukčného tvaru poľnej cesty P ( 3,5/30 ).

 

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie obce Sirník. Počas  výstavby  dôjde  k  zásahom do  životného  prostredia  v rámci celej obce Sirník., realizáciou zemných prác,  dovozu stavebného materiálu na stavenisko. Vylúčenie negatívneho vplyvu počas výstavby  na životné prostredie sa nedá, len skrátenie a optimalizácia technologických procesov. Pri výstavbe retenčných nádrži dôjde k výrubu krovinatého porastu o ploche 5180 m2 a stromov, ktorých obvod kmeňa presahuje 100mm vo výškovej úrovni 110 cm nad zemou v počte 43 kusov. Samotnou výstavbou bude produkovaný biologický rozložiteľný odpad, z výrubu krovia a stromov. Vyprodukovaný odpad bude spracovaný kompostovaním po štiepkovaní krovia a konárov. Vyrúbaná drevná hmota bude uložená na skládke, ktorú určí Obecný úrad Sirník, na jej spracovanie. Pracovníci dodávateľa stavby počas výstavby vyprodukujú komunálny odpad v množstve cca 200 kg. Hotová stavba je vodohospodárskym dielom – nevýrobnou stavbou, t.j. neprodukuje žiadne odpady.

 

svp sirnik

Miesto výstavby v katastri obce Sirník

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran