PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

O projekte

Dňa 28.3.2013 podal Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, žiadosť o projekt registrovanú pod číslom 6394/2014/ONG v znení verzie 2.0 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí projekt s názvom: „Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“. Predmetná žiadosť o projekt bola rozhodnutím schválená dňa 13.8.2014.

 

Ambíciou projektu jej v spolupartnerstve s obcami Sirník a Hraň reagovať na zmenenú klímu oprávneného územia Zemplín a navrhnutými opatreniami prispieť k prevencii proti povodniam a suchu. Predmetné protipovodňové  a vodozádržné opatrenia pri svojom komplexnom účinku a zachovaní nárokov rôznych záujmov majú predovšetkým zabezpečiť bezpečnosť chráneného územia s primárnym zameraním na ochranu ľudských obydlí, znižovanie materiálnych škôd s minimálnym zásahom do životného prostredia a bezpečné odvedenia povodňových prietokov.

 

Technický a odborný príspevok partnera k realizácii projektu: Obce zabezpečia všetky potrebné povolenia potrebné k realizácii projektu, majetkovoprávne vysporiadanie na parcelách, na ktorých dôjde k realizácii projektu. Poskytne všetky dostupné technické informácie potrebné k riešeniu a realizácii projektu.

 

Partnerstvo: Partnerstvom s obcami sa dosiahne operatívna spolupráca pri realizácii projektu, napomôže sa komunikácii medzi jednotlivými cieľovými skupinami v obci ohľadom informovanosti a zvýšenia povedomia o realizácii projektu, organizovaní konferencií projektu a distribúcii informačných materiálov.

 

Názov projektu: „Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“

Číslo projektu: ACC01003

Spolufinancovaný: Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Donorskí partneri programu: Nórske riaditeľstvo pre vodné a energetické zdroje a Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie

Prijímateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice

Partner 1: Obec Sirník

Partnerská dohoda uzavretá: 26.8.2014

Partner 2: Obec Hraň

Partnerská dohoda uzavretá: 26.8.2014

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha

Číslo programu: SK02

Cieľ / ciele projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky projektu:  2 671 194 €

Projektový grant: 2 270 513 €

Neoprávnené výdavky: 0 €

Miera projektového grantu: 85%

Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov: 400 681 €

Prijímateľ (SVP, š.p. OZ Košice)

Celkové oprávnené výdavky: 2 173 364 €

Projektový grant: 1 847 359 €

Spolufinancovanie: 326 006 €

Partner 1: Obec Sirník

Celkové oprávnené výdavky: 307 978 €

Projektový grant: 261 780 €

Spolufinancovanie: 46 197 €

Partner 2: Obec Hraň

Celkové oprávnené výdavky: 189 852 €

Projektový grant: 161 374 €

Spolufinancovanie: 28 478 €

Dátum vydania rozhodnutia o schválení projektu: 13.8.2014

Plánovaný termín ukončenia projektu: 30.4.2016

Komponent/opatrenie: Prosperujúci Zemplín

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran