PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

Podprojekt: Hraň – vodozádržný systém v obci Hraň

Zdôvodnenie potreby realizácie:

Podprojekt  rieši ochranu územia proti záplavám v obci Hraň na parcele č. 180. Toto záujmové územie je v období zvýšených zrážok zaplavované, preto je potrebné zabezpečiť jeho ochranu proti vnútorným vodám. Vybudovaním prečerpávacej stanice a zberných rigolov by sa zabránilo zaplavovaniu a následným škodám na majetku obce a občanov, keďže v blízkosti sa nachádza obytná zóna rodinných domov, cesta, chodník a inžinierske siete.  

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

Technické riešenie:

Prečerpávacia stanica bude pozostávať predovšetkým zo sacej šachty, v ktorej sa osadia 2 ponorné čerpadlá na čerpanie znečistených vôd s obsahom bahna a abrazívnych častíc v prevedení do mokrej šachty na vodiace tyče a pätkové koleno. Do tejto prefabrikovanej šachty sa zaústi zberné potrubie DN 450, privádzajúce vodu zo zaplavovaného územia cez rigoly a odberný objekt. Odtiaľ bude voda prečerpávaná výtlačným potrubím DN 300 cez hrádzu do Trnávky. Súčasťou prečerpávacej stanice bude aj prefabrikovaný prevádzkový objekt. Zberné rigoly sa vybudujú pozdĺž hrádze vo vzdialenosti 6 a 5 m od päty hrádze, so spádom 0,2 % smerom k prečerpávacej stanici. Celá stavba je situovaná v najnižšom mieste daného územia. Rigoly sa zrealizujú z priekopových tvárnic TBM-Q 220-600, ktoré sa osadia do štrkopieskového lôžka a zaústia do odberného objektu, t. j. monolitickej šachty. Z tvárnic TBM-Q 220-600 sa zrealizuje aj rigol v záplavovom území medzi hrádzou a korytom Trnávky. Tento rigol bude slúžiť na odvádzanie prečerpávaných vôd z výtlačného potrubia do koryta Trnávky. Rigol sa zrealizuje od päty hrádze na návodnej strane po zaústenie do koryta a to kolmo na breh Trnávky, v spáde kopírujúcom terén tohto územia t. j. 1% . Odberný objekt sa zrealizuje ako monolitická betónová šachta vnútorných rozmerov 2320/1500/2000 mm. Do šachty budú zaústené 2 rigoly, pričom je potrebné miesta zaústenia zabezpečiť mrežami (250/650 mm), ktoré budú zachytávať hrubé nečistoty. Mreže sa osadia do vnútornej steny šachty. Šachta sa prekryje dvomi mrežami 1100/1400 mm, ktoré sa osadia na I-profily, zabetónované do stien šachty. Týmito mrežami sa voda dostane do šachty a zároveň sa zabezpečení jej prekrytie. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné zabezpečiť uzamykanie týchto mreží. Zo šachty bude vedené kameninové potrubie DN 450 do sacej šachty prečerpávacej stanice. Sacia šachta sa vybuduje z rámových prefabrikátov IZM 5/10 (3 ks) – 2700/2700 mm, o vnútornom rozmere 2300/2100 mm. Prefabrikáty sa uložia na betónové dno a sacia šachta sa zakryje železobetónovou stropnou doskou s otvormi ø 1000 mm pre vstup do šachty a pre montáž čerpadiel. Vstup do šachty zabezpečiť oceľovým rebríkom. Pri šachte vybudovať betónový blok s oceľovým strmeňom pre osadenie prenosnej oceľovej konzoly za účelom možnosti manipulácie s čerpadlami.

Výtlačné potrubie od čerpadiel sa zaústi do spoločnej predlohy z liatiny a na ňu sa napojí PVC potrubie. Za výtlačným kolenom oboch čerpadiel osadiť guľové klapky typu Flygt HDL DN 100. Za guľovou klapkou osadiť guľový kompenzátor DN 100 a za priamym prechodom DN 100/  DN 200 liatinové potrubie DN 200 a šupátko vodárenské DN 200, typu EKO, so spojkou, predlžovacou tyčou a nástavcom k ovládaniu šupátka pomocou nástrčného kľúča..

                 

Prevádzkový objekt bude umiestnený z južnej strany sacej šachty. Slúžiť bude na umiestnenie elektrických a ostatných zariadení, potrebných pre prevádzku prečerpávacej stanice.

Objekt bude prefabrikovaný typ 23 (Probeton spol. s.r.o. Nitra), vonkajších rozmerov 2980/5980/2470 mm, osadený na troch cestných paneloch KZD 3000/2000/150 mm, so štrkopieskovým lôžkom. Vnútorné rozmery objektu sú 2820/5820, oceľové vráta rozm. 2500/2000 mm, osadené v oceľovej zárubni.  

 

hran svp

Lokalita výstavby v obci Hraň

 

hran vystavba zemppas

Lokalita výstavby v obci Hraň

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran