PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

Podprojekt: ČS Kamenná Moľva – rekonštrukcia technologických zariadení

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav. Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

V rámci predmetnej stavby bude riešená rekonštrukcia technologických zariadení pri rešpektovaní jestvujúceho stavebného riešenia stavby ČS Kamenná Moľva.

 

PS 01 – Strojnotechnologická časť ČS

Predmetom tohto prevádzkového súboru je nahradenie jestvujúcich málo výkonných poruchových čerpadiel novými čerpadlami, technicky vybavenými pre spoľahlivú prevádzku, s požadovanými parametrami zabezpečujúcimi zvýšený výkon čerpacej stanice oproti súčasnému stavu.

PS 02 – Elektrotechnická časť ČS

V tomto prevádzkovom súbore bude riešené elektrické napojenie a ovládanie zariadení, ktoré budú vymenené pri rekonštrukcii ČS. Pre tieto zariadenia budú realizované nové prívody s príslušným istením a spínaním. Pre všetky čerpadlá je požiadavka na riadenie cez frekvenčný menič tak, aby bola možná regulácia ich výkonu.

 

V jestvujúcej čerpacej stanici Kamenná Moľva sa kompletne demontujú jestvujúce hlavné čerpadlá - 4 ks vertikálne vrtuľové čerpadlá typu SIGMA VSK 12r. Jeden kus tohto čerpadla sa očistí a zloží v najvyššom podlaží predmetnej ČS – ako archívny kus, k čomu sa vytvorí aj oceľová konštrukcia z oceľových tyčí.

Na mieste jestvujúcich vertikálnych vrtuľových čerpadiel, v priestore sacieho bazénu a suterénu sa ukotvia rúry DN 1200 s odbočkou DN 1200 napojenou prírubovým spojom na jestvujúce uzávery (šupátka) DN 1200. Do týchto rúr sa osadia hlavné čerpadlá - vertikálne vrtuľové ponorné kalové čerpadlá s axiálnym tokom s montážou do rúry k prečerpávaniu znečistenej riečnej vody.

Na miesto jestvujúcich ponorných čerpadiel pre dočerpanie sa osadia 3 nové čerpadlá pre dočerpanie - ponorné kalové odstredivé čerpadlá s polootvoreným obežným kolesom určené k dočerpaniu znečistenej riečnej vody vo vyťahovateľnom prevedení po vodiacich tyčiach a k osadeniu na pätkové koleno.

K vizuálnemu sledovaniu výšky hladiny na vtoku do ČS sa osadí vodočetná lata. Obdobne k vizuálnemu sledovaniu výšky hladiny prečerpanej vody sa na dvoch miestach v ukľudňovacom bazéne osadia dve vodočetné laty. 

kamenna molva technologia

Zariadenie ČS Kamenná Moľva

 

cerpacia stanica svp kamenna molva

ČS Kamenná Moľva z vtáčej perspektívy

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran