PODPROJEKTY
PRIJÍMATEĽ A PARTNERI
FINANCOVANIE
obce svp 
www.svp.sk www.sirnik.sk www.hran.sk www.eeagrants.sk www.vlada.gov.sk www.svp.sk
"Mysli globáne, konaj lokálne" - "Think globally, act locally."

Podprojekt: Borša, Viničky – čerpacie stanice vnútorných vôd

Zdôvodnenie potreby realizácie:

Katastrálne územie obce Borša a Viničky sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posúvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa. Za vyšších hladín musia byť uzavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé (niekoľko dní) bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z tohto dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

Technické riešenie:

Ako riešenie uvedeného problému navrhujeme vybudovať stanovištia pre mobilné čerpacie agregáty v katastri Borša a v katastri Viničky.

  • v katastri obce Borša ako ČS Borša - hkm 0,250;
  • v katastri obce Viničky ako ČS Viničky - hkm 3,950;

 

Lokalizácia jednotlivých ČS

ČS Borša je umiestnená na prvom hrádzovom výpuste pravobrežnej hrádze Bodrogu od štátnej hranice -  hkm 0,200, kapacita je 1200 l/s. ČS Viničky je umiestnená za pravou hrádzou výpuste od štátnej cesty II. tr. Viničky - Streda nad Bodrogom, kapacita je 500 - 600 l/s. U oboch ČS priamy prístup je možný po korune hrádze.

Stanovištia pre čerpacie agregáty sú navrhnuté tak, aby v rámci plochy bolo možné aj obrátenie ťažného zariadenia. Dĺžka stanovišťa preto je navrhnutá 18 m.

Na tejto ploche bude umiestnené osvetľovacie zariadenie a jednoosová maringotka a elektrocentrála.

 

Technické zariadenia

Strojnotechnologické zariadenie povodňovej čerpacej stanice bez trvalej inštalácie čerpadiel pozostáva z mobilných samonasávacích odstredivých dieselových čerpadiel na dvojnápravovom prívese. Pre rýchlu inštaláciu čerpadiel je upravená spevnená plocha 10 x 15 m s nájazdovými rampami z koruny hrádze, upravený sací a výtokový bazén s pevným dnom a brehmi so stabilne inštalovaným výtlačným sklolaminátovým potrubím od okraja stanovišťa čerpadiel na päte hrádze ponad korunu hrádze až nad výtokový bazén.

 

Potrubie na korune hrádze je obetónované, prekryté cestnými panelmi a nájazdovými rampami so sklonom maximálne 10:1. Konce potrubia a kolená sú obetónované. Potrubie uložené na telese hrádze je obsypané zeminou, rovnomerne zhutnenou s krytím potrubia min. 0,5 m. Takto chránené potrubie umožňuje prejazd technikou na údržbu hrádze bez poškodenia potrubia. Na konci potrubia sú inštalované koncové plastové klapky DN300, pre zabránenie spätnému toku (princíp násosky) po čerpaní pri nutnosti odpojenia / zastavenia čerpadiel (hladina v Bodrogu pri nutnosti prečerpávania vnútorných vôd je takmer vždy nad úrovňou koncových klapiek). Štandardne sú čerpadlá s príslušenstvom - sacími a výtlačnými hadicami uložené v suchom sklade prevádzkovateľa, dopravené na miesto čerpania budú s traktorom na to vyhradeným.

 

Údaje o technologickej časti stavby

Prečerpanie vôd z chráneného územia bude zabezpečované mobilnými čerpacími agregátmi

  • ČS Borša - 4 agregáty
  • ČS Viničky - 2 agregáty

 

Stanovištia čerpacích  agregátov sú na kóte, ktorá bola určená ako za povodne - nezatopená pre

  • ČS Borša - 98,50 m n.m.
  • ČS Viničky - 98,50 m n.m.
_dji01082-3
borša1-1
borša2-2
dji01089-4

Projekt ZEMPPAS

Názov projektu: Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS

 

Číslo projektu:  ACC01003

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

 

Číslo programu: SK02

 

Cieľ projektu: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme

 

Celkové oprávnené výdavky: 2 671 194 €

 

Projektový grant: 2 270 513 €

 

Spolufinancovanie projektu: z Finančného mechanizmu EHP, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, o.z. Košice.

 

Ukončenie projektu: 30.4.2016

Projektová zmluva: na stiahnutie v CRZ

 
Prijímateľ projektu:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Ďumbierska 14, 04159 Košice

 

Čerpacia stanica Kamenná Moľva

Staveniskom pre predmetnú stavbu je jestvujúca čerpacia stanica Kamenná Moľva vybudovaná v roku 1960 – budova čerpacej stanice, vtoková časť a ukľudňovací bazén. Predmetná ČS Kamenná Moľva spolupracuje s ČS Ladislav (vybudovanej v r.1987). Vzájomnou spoluprácou týchto dvoch ČS sa zabezpečí prečerpanie vnútorných povrchových a vnútorných vôd z územia ležiaceho po ľavej strane rieky Ondavy v čase veľkých dažďov, no najmä v jarných mesiacoch, keď hladinový režim neumožňuje gravitačný odtok vody zo záujmového územia. ČS Kamenná Moľva prečerpáva vnútorné vody z plochy 8 250 ha gravitujúcej do kanálov D a E. Severná časť tohto územia o rozlohe 4 040 ha spadá aj pod vplyv ČS Ladislav.

 

kamenna molva stanica

Čerpacia stanica Ladislav

Čerpacia stanica Ladislav bola vybudovaná a uvedená do prevádzky bola v roku 1987. Pre odvodnenie celého ľavostranného územia rieky Ondava od Trhovišťa až po ľavobrežnú latorickú hrádzu bola už predtým, v roku 1968, vybudovaná a uvedená do prevádzky čerpacia stanica Kamenná Moľva o kapacite Q=10,0 m3.s-1. Túto kapacitu však môže čerpacia stanica dosiahnuť len pri priaznivých hydrologických pomeroch. Pri vyšších vodných stavoch v Latorici, jej výkon klesá. Na odvodňovací účinok čerpacej stanice Kamenná Moľva okrem toho negatívne vplývalo aj jej excentrické umiestenie na južnom okraji 25 km dlhého odvodňovaného územia perovitého tvaru. Vzhľadom na horeuvedené, pôvodné pretiahle zberné územie čerpacej stanice Kamenná Moľva bolo rozdelené na dve oblasti.

 

cerpacia stanica ladislav svp

Borša, Viničky

Katastrálne územie obce Borša a Viničiek sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Trebišov - územie je proti veľkým vodám chránené ochrannými hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody z chráneného  územia sú do  recipientu - Bodrogu odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené posuvačovými uzávermi. Ich funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti prevádzkovateľa.  Za vyšších hladín tie  musia byť  zavreté a vody v chránenom území sa hromadia až do doby, kedy hladina v recipiente poklesne pod prah hrádzových vypustí, resp. pod hladinu v chránenom území. Tento stav v minulom období, kedy trvanie vysokých vodných stavov bolo krátkodobé - niekoľko dní - bol vyhovujúci. V súčasnom období sa doba trvania vysokých vodných stavov predlžuje. Tým hromadenie vôd v chránenom území sa stáva z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. Z toho dôvodu prečerpanie vôd z chráneného územia je potrebné.

 

stanica borsa

Sirník

Záujmové územie stavby v intraviláne obce Sirník, okres Trebišov, vymedzené odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník a lesným masívom Szárcsatetó v severovýchodnej časti obce. Odvodňovacím kanálom Hraň – Sirník odvádza povrchové vody z priľahlého územia, za pravobrežnú hrádzu toku Ondava. Prietok vody je ovládaný stavidlom na výustnom objekte. Pri zvýšených prietokoch v toku Ondava, sa uzatvorí stavidlo melioračného kanála a zamedzí prirodzenému odtoku povrchových vôd do recipientu. Dochádza k vyliatiu prívalových dažďových vôd a  priesakov pravobrežnej hrádze toku Ondava, čo ohrozuje majetok a obyvateľov obce Sirník.

 

 

 

Hraň

Účelom čerpacej stanice je zabezpečiť ochranu záujmového územia, t. j. parcely č. 180 v obci Hraň proti záplavovým vodám. Prečerpávacia stanica je situovaná pri vzdušnej päte hrádze Trnávky a jej funkciou bude prečerpávať záplavovú vodu cez hrádzu a záplavové územie do Trnávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

stanica hran